En route

Postcard

 • Photobook

 

This photo book in A5 format on sturdy glossy paper was realized as a result of the photo project: En route.

 

The book has 60 pages.

 

 • Fotoboek

 

Dit fotoboek in A5 formaat op stevig glanzend papier werd naar aanleiding van het fotoproject: En route gerealiseerd.

 

Het boek telt 60 pagina's.

Make your own photoproject

 • Create your own photoproject

 

This booklet was created out of the immediate need to provide adult education students with a hands-on tool. Years of practical experience were bundled in a step-by-step plan to presentation. Now that photography wants to exploit the content more and more, in addition to the purely technical, but also: how do you start something like that? By extension, the tips apply to a wider range of projects.

 

It is a magazine print of +40 pages with practical examples, tips, quotes and photos.

 

 • Realiseer je eigen fotoproject

 

Dit boekje werd gerealiseerd uit de directe noodzaak om aan de cursisten uit het volwassenenonderwijs een hands-on tool te geven. Jaren praktijkervaring kwamen gebundeld in een stappenplan naar presentatie. Nu fotografie meer een meer de inhoud wil ontginnen, naast het pure technische, maar ook: hoe begin je nu aan zo iets? Bij uitbreiding zijn de tips van toepassing op een breder gamma aan projecten.

 

Het is een magazinedruk van +40 pagina's met praktische voorbeelden, tips, citaten en foto's.

Afscheid

LG De Pelicaen

Some Pictures

Portraits

 • Literary bundle

 

The end of January 2021 is the time. It took two years to compile the farewell literary collection of the literary company (LG) De Pelicaen from Duffel.

Sim Mampaey, Hugo Van Vlaslaer, Sanne Weckx and Armand Stalmans, the 4 remaining members of the once glorious circle add to the content. The idea and layout come from Sanne Weckx.

Lili Stevens, chairman of Kunstkring De Pelicaen in Duffel, and former temporary chairman of LG, created a first in the history of De Pelicaen. Because of her support, the bundle was printed in a larger edition to be handed over to the honorary members as a premium plate.

 

The literary bundle contains 96 pages of poems, haiku and short stories illustrated with photography or a drawing.

 

 • Literaire bundel

 

Eind januari 2021 is het zo ver. Het nam twee jaar voor het samenstellen van de afscheids literaire bundel van het literaire gezelschap (LG) De Pelicaen uit Duffel.

Sim Mampaey, Hugo Van Vlaslaer, Sanne Weckx en Armand Stalmans, de 4 overgebleven leden van de ooit luisterrijke kring drogen bij tot de inhoud. De idee en de opmaak komt van Sanne Weckx.

Lili Stevens, voorzitter van Kunstkring De Pelicaen te Duffel, en oud-tijdelijk voorzitter van LG, zorgde voor een primeur in de geschiedenis van De Pelicaen. Door haar steun werd de de bundel op een grotere oplage gedrukt om als premieplaat aan de ereleden te overhandigen.

 

De literaire bundel bevat 96 pagina's gedichten, haiku's en kortverhalen verlucht met fotografie of een tekening.

All the books printed

 

Hardcover and softcover

And a few for the official depot

Mensen die de gedichtenbundel ontvingen.

Exhibition postcards

Poetry

Anthology

Recordings

Postcards

 • Poetry books

 

Thoughts and words come like the wind. They show themselves in various poetic and textual forms.

Here you see some covers of a few bundles compiled per year.

 

 • Poëziebundels

 

Gedachten en woorden komen als de wind. Ze tonen zich in diverse poëtische en tekstuele vormen.
Hier zie je enkele covers van enkele bundels per jaar samengesteld.

 • Poetry collections anthologies

 

These collections are created when an opportunity arises to recite poetry to an audience. The presentation is then summarized in a booklet.

 

 • Poëziebundels bloemlezingen

 

Deze bundels ontstaan wanneer er zich een gelegenheid voordoet om poëzie voor te dragen voor een publiek. De voordracht wordt dan in een boekje samengevat.

 • Click to see and read the poems on the postcards.

 

 • Klik om te bekijken en om de gedichten te lezen op de postkaarten.